1.- Aplikazio-eremua

Baldintza orokor hauek hornitzaileek (aurrerantzean, hornitzailea) CIC EnergiGUNE – Fundación Centro de Investigación Cooperativa en Energías Alternativas – CIC energiGUNE (aurrerantzean, CIC EnergiGUNE) hornitutako ondasun edota zerbitzu mota guztiak erosteari aplikatuko zaizkio, salbu eta eskaeraren baldintza bereziek beste irizpide bat ezartzen badute; kasu horretan, azken horiek gailenduko dira.

Hornitzaileak eskaera bat onartzea edo gauzatzen hastea nahikoa da Erosketa Baldintza Orokor hauek osorik ezagutzen eta onartzen dituela baieztatzeko.

Hornitzaileak baldintza orokor horien salbuespen oro baliozkoa izango da baldin eta aldez aurretik idatziz egin bada eta CIC energiGUNEk onartu badu.

2.- Baldintzak onartzea

Eskaera onartzean, hornitzaileak honako hau onartzen du:

  1. CIC energiGUNEk eskatutako ondasunak eta/edo zerbitzuak hornitzeko legezko gaitasuna duela.
  2. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela.
  3. Ondasunak edota zerbitzuak hornitzeko behar besteko kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta profesionala edo teknikoa duela.

Era berean, hornitzaileak aitortzen du gaitasun- eta kaudimen-baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko moduan dagoela, CIC energiGUNEk eskatzen dion unean eta moduan.

3.- Ordaintzeko baldintzak

CIC energiGUNEren erosketen barne-prozeduraren arabera, idatzizko erosketa-eskaera bat egotea (inprimaki normalizatua erosketa-eskaeraren zenbakiarekin) ezinbesteko baldintza da CIC energiGUNEk faktura bat ordaindu ahal izateko. Erosketa-eskaeraren zenbakia fakturan jaso behar da. CIC energiGUNE edozein motatako erantzukizunetatik salbuetsita dago erosteko barne-prozeduratik kanpo dauden eskatutako zerbitzu edo hornidurekiko; erosketa egiten duen pertsona fisikoa edo juridikoa izango da, eta ez CIC energiGUNE, erosketa horien arduraduna. CIC energiGUNEk fakturak jasotzen baditu, erosketa eskaririk egon aurretik erosteko, faktura horiek itzuli egingo dira, eta gehienez 15 eguneko epean ordaintzeko eskatuko da.

4.- Ematea

Ondasunak edota zerbitzuak eskabidean adierazitako egunean, tokian eta baldintzetan entregatu beharko dira. Hornitzaileak azken entrega-data eta bertan finkatutako entrega-data partzialak bete beharko ditu.

Hornitzaileak ez badu kontratuzko betebeharren bat betetzen (adibidez, salgaia eskabidean adierazitako epetik kanpo entregatzen bada), CIC energiGUNEk eskaera baliogabetu ahal izango du, eta horretarako nahikoa izango da hornitzaileari idatziz jakinaraztea eta ordura arte behar bezala egindako horniduraren zenbatekoa ordaintzea, eta hala badagokio dagozkion kenkariekin. Hornitzaileak ez du beste diru-kopururik jasotzeko eskubiderik izango kalte-ordain gisa.

Pakete, kutxa, fardel eta abar guztiak modu egokian enbalatu beharko dira garraiatu eta biltegiratzeko, eta ez da onartuko CIC energiGUNE inolako erantzukizunik izatea garraioak eragindako kalteengatik edo arriskuengatik.

Bidalketa ororekin batera albaran bat aurkeztu beharko da, barne hartutako salgaia zehaztuz, eta, ageriko lekuan, bai albaranaren dokumentuan, bai kaxa edo fardel paketean, eskabidean jakinarazitako entrega-helbidea adieraziko da.

5.- Prezioak

Hitzartutako prezioak finkoak dira ondorio guztietarako, eta hornitzaileak ezin izango ditu aldatu, eta ezin izango dira berrikusi edo aldatu.

6.- Fakturazioa

Fakturak, haien euskarri-dokumentazioa eta horien gaineko korrespondentzia CIC energiGUNEren esku egongo dira, ondasunak entregatzen direnetik edo zerbitzua ematen denetik gehienez ere 10 eguneko epean. Epe hori errespetatzen ez bada, CIC energiGUNEk ez du bere gain hartuko ordainketa eskaeran adierazitako egunean egiteko ardura.

Ordainketak hilabete bakoitzeko 26an (edo hurrengo egun baliodunean) egingo dira, banku-transferentzia bidez, baina ordainketa ez da inoiz 60 egunetik gorakoa izango faktura-datatik aurrera.

7.- Bermea

Hornitzaileak gutxienez bi urtez bermatzen ditu ondasun guztiak – Material suntsikorra, galkorra eta erreaktiboa izan ezik – Eta diseinuko edo fabrikazioko akats ororen aurkako zerbitzuak, CIC energiGUNEren nahierara akastunak diren ondasunak doan birjarri edo konpontzeko konpromisoa hartuz, bestelako akordio espezifikorik ezean.

Zerbitzuan jartzeko data produktuaren, ondasunaren edo ekipoaren onarpen-agirian agertzen dena izango da, eta zentroan erosteko ardura duen pertsonak sinatu beharko du.

8.- Konfidentzialtasuna

Erosketa-prozesu batetik eratorritako informazio guztia, eta, hala badagokio, kontratu-dokumentazioan jasotakoa, konfidentzialtasun osoz tratatu beharko dute bi aldeek. Hornitzailea espresuki behartuta dago informazio konfidentziala ez zabaltzera CIC energiGUNEren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

9.- Lege Aplikagarria eta Jurisdikzioa

Kontratazio hau interpretatzean edo betetzean sor daitezkeen arazo guztiak adiskidetasunez konpontzen saiatuko dira alderdiak. Horrela ebazterik ez badago, alderdiak Gasteizko epaitegi eta auzitegien jurisdikzio eta eskumenaren mende jarriko dira, eta berariaz uko egingo diete legokiokeen beste edozein foruri. 

Cookies on this website are used to personalize content and advertisements, provide social media features, and analyze traffic. You can get more information and configure your preferences HERE